חומרים לשינוי

קבוצת המחקר "חומרים לשינוי", שפעלה במרכז מנדל סכוליון בשנים תשע"ז-תשע"ט, עסקה בדינמיקה של תהליכי שינוי היסטוריים ועכשוויים תוך התמקדות בחומר כגורם המחבר בין הממדים הכלכליים, החברתיים, התרבותיים והדתיים של תקופות שינוי. הקבוצה הדגישה את מקומו של החומר – בכלים, חפצים, יצירות אמנות, מזון – כסוכן  פעיל בתהליכי שינוי בהיסטוריה האנושית ובחברה העכשווית בחלקים שונים של העולם. דגש על הממד "הדואלי של עולם החומר כמשקף תהליכים חברתיים ופוליטיים מחד גיסא, וכבעל תפקיד "אקטיבי באותם התהליכים מאידך גיסא, אפשר לקבוצת המחקר לקדם הבנה מעמיקה של תהליכים היסטוריים וגם של חברות בנות זמננו. הקבוצה ערכה סינרגיה בין דיסציפלינות מחקריות ממדעי הרוח והחברה,תוךשילוב מתודולוגיות מגוונות. חברות וחברי הקבוצה חקרו תהליכי שינוי באזורים ובהקשרים היסטוריים שונים לאורך ציר כרונולוגי רחב, כאשר שניים הם ארכיאולוגים החוקרים את התהליך הדרמטי של מעבר מחברת ציידים לקטים לחברת חקלאים יושבי קבע, בעיקר בלבנט ובצפון סין. חברה נוספת בקבוצת המחקר עסקה בחקר תולדות האומנות כאמצעי להבנת ההיסטוריה התרבותית והחברתית של המזרח התיכון, מהתקופה ההלניסטית ועד התקופה האומיית. החבר הרביעי הוא אנתרופולוג תרבותי אשר עורך את מחקריו האתנוגרפיים בווייטנאם ובישראל ועוסק בעיקר ביחסי הגומלין שבין אוכל לתרבות. הנושא שקישר בין חברי הקבוצה מהדיסציפלינות השונות היה העיסוק בתהליכי שינוי ממבט של עולם החומר כגורם פעיל.

חברות וחברי הקבוצה:

פרופ' גדעון שלח, פרופ' ליאור גרוסמן, פרופ' רינה טלגם, פרופ' ניר אביאלי, מר אלעד ירון, גב' טל אולוס, גב' נעמי שמחוני, גב' עידית בן אור.