קול קורא למלגות סכוליון לדוקטורנטים ולדוקטורנטיות

ההגשה לקול קורא זה נסגרה

קול קורא למלגות מנדל סכוליון לדוקטורנטיות לשנים תשפ"ג-תשפ"ה (2022-2025) 

המודעה פונה לנשים ולגברים כאחד

מרכז  מנדל סכוליון מתכבד להזמין דוקטורנטיות להגיש מועמדות למלגות לשנים תשפ"ג-תשפ"ה בהן תפעל במרכז קבוצת המחקר "מיפוי מחדש של אליטות בשלהי העת העתיקה: יהודים, נוצרים ופגאנים" והזוכות במלגות תהיינה חברות בקבוצת מחקר זו.

 

חוקרות וחוקרי הקבוצה:

 • ד"ר אבנר אקר, המחלקה ללימודי א"י וארכיאולוגיה, אוניברסיטת בר אילן
 • ד"ר אביגיל מנקין-במברגר, החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים
 • פרופ' מארן ר. ניהוף, החוג למחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים
 • ד"ר יקיר פז, החוגים לתלמוד וללימודים קלאסיים, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרטים נוספים על קבוצת המחקר ניתן למצוא כאן.

 

דוקטורנטיות המעוניינות להצטרף לקבוצה זו מוזמנות להגיש מועמדות. תיבחרנה ארבע  מלגאיות, שמחקריהן עשויים לתרום לעבודת הקבוצה וגם להיזון ממנה. שימו לב: מרכז מנדל סכוליון שואף להיות בית וחממה של מחקר מצטיין ורב-תחומי, ומכאן שתתקבלנה בברכה מועמדות ממגוון רחב של תחומים ומקצועות, המשקפות את כל הקשת של הניסיון האנושי, לרבות יצירה, הגות וחברה.

לדוקטורנטיות שתיבחרנה לקבוצה תוענקנה מלגות ויוקצו מקומות עבודה לצד החוקרות הבכירות.  בדרך זו יוכלו כל חברות הקבוצה לעבוד על עבודתם הקולקטיבית, וגם על מחקריהם האישיים, מתוך זמינות הדדית ושיתוף פעולה.

 

תנאי המלגה:

 • כל מלגאית תקבל מלגה בגובה 75,000 ש"ח לשנה במשך שלוש שנים בכפוף לתקנון מלגות דוקטורנטים של האוניברסיטה.
 • המלגאיות תתמסרנה במשך שלוש שנות המלגה להכנת עבודות הדוקטור שלהן וגם תשתתפנה בכל פעילויות מרכז מנדל סכוליון ופעילויות הקבוצה, לרבות פרסום מאמר בעקבות הרצאה בכנס המסכם של הקבוצה.
 • עבודת הקבוצה תתנהל בהר הצופים, בבניין מנדל. המלגאיות מתחייבות לעבוד בסביבת העבודה שתוקצה להם לפחות ארבעה ימים בשבוע ובכל מקרה בימי חמישי.
 • במשך תקופת המלגה אסור למלגאיות להיות מועסקות בעבודה נוספת, פרט לעבודה בהוראה באוניברסיטה או עבודה אחרת התורמת להכשרתן האקדמית, בהיקף של עד חצי משרה בהתאם לתקנון הנ"ל.

 

הגשת מועמדות:

 • רשאיות להגיש מועמדות תלמידות מחקר או מי שתהיינה תלמידות מחקר באוניברסיטה העברית בראשית שנה"ל תשפ"ג (אוקטובר 2022).
 • תלמידות המתעניינות מתבקשות לעיין בהצעת המחקר של הקבוצה, באמצעות הקישור המופיע לעיל.

על המועמדות להגיש את הטפסים הבאים:

 • אישור מהרשות לתלמידי מחקר על הרשמתה לדוקטורט. מי שטרם נרשמה חייבת להגיש מועמדות לרשות לתלמידי מחקר עד 01.07.2022, ואם אכן תיבחר כחברה בקבוצה, קבלתה תותנה בהרשמתה עד 10.10.2022 כתלמידת מחקר .
 • הצעת מחקר. יש להגיש את תכנית המחקר שאושרה על-ידי הרשות לתלמידי מחקר. מי שטרם אושרה תכנית המחקר שלה תגיש מסמך אחר על כוונות המחקר שלה – מסמך שהוגש כבר לרשות, אם יש, או מסמך אחר.
 • מסמך קצר (עד שני עמודים) המסביר כיצד עשוי המחקר של המועמדת להשתלב בעבודת הקבוצה ולתרום לה.
 • קורות חיים (עד שני עמודים).
 • שני מכתבי המלצה, אשר יוגשו ישירות בדוא"ל למרכז מנדל סכוליון על-ידי הממליצים. 
 • גיליונות ציוני ב"א ומ"א.

הגשת המועמדות מתקיימת באמצעות אתר המלגות של האוניברסיטה.

 

המועד האחרון להגשת מועמדות: יום ראשון, ג' באדר ב' ה'תשפ"ב (6 במרס 2022).

ראיונות יתקיימו בשבוע של 3 באפריל 2022 באמצעות הזום.