העבר בעבר (תשפ"א-תשפ"ג)

לעבר תפקיד מכריע בעיצוב ההווה של כל יחיד וקבוצה. מאידך, כיום ברור כי גם להווה תפקיד מכריע בעיצובו של העבר, וכי זה האחרון משתנה לא פעם, לדוגמא בשל מגמות פוליטיות, דתיות או חברתיות. בדור האחרון חל גידול ניכר בעיסוק המחקרי הן במקומו של העבר בהווה והן במקומו של ההווה בעיצוב זיכרון העבר, וסוגיות אלו נבחנות במגוון דיסציפלינות של מדעי הרוח והחברה. עיסוק אינטנסיבי זה הוליד תמורות משמעותיות באופן בו מובן "זיכרון העבר" (הן האישי והן הקולקטיבי), עיצובו או דרכי התגבשותו. אולם מחקרים אלה עוסקים ברובם בפרטים או בחברות מודרניות.

קבוצת המחקר, המורכבת מחוקרים העוסקים בחברות קדומות, מבקשת להציב במוקד מחקרה על העבר פרספקטיבה מחקרית ייחודית: "העבר של העבר". היינו, כיצד חברות קדומות תפסו ותיארו את ה"עבר". איזה מקום היה לו בהווה שלהם ואיזה מקום היה להווה שלהם בעיצוב ה"עבר". מבט כפול זה אחורה יספק נקודת תצפית רבת ערך שתאפשר הבנה מעמיקה יותר של "ההווה" של כל אחת מן הקבוצות הנחקרות. העיסוק המגוון בתקופות, בחברות ובאזורים שונים בתכלית זה מזה הנבדלים גם בשפות, בספרויות ובמתודולוגיות, יאפשר לעמוד על מודלים על זמניים של "עיצוב הזיכרון", כמו גם על הבדלים בין תרבויות בנושא. מטרתה המרכזית של הקבוצה היא אפוא לזהות את ההשפעה שיש לגורמים, להקשרים ולסיטואציות שונות על ההתגבשות ואופני הביטוי של "זיכרון העבר" בקרב קבוצות שונות ובהקשרים היסטוריים וסוציו-פוליטיים שונים. סביב חוט מקשר זה מתעתדת הקבוצה לעסוק במספר סוגיות מוגדרות, מתוך שלל ההיבטים הנוגעים ל"עבר בעבר":

סיפורי ראשית  סיפורים העוסקים ב"זיכרון" של העבר הרחוק והנוגעים למוצאן של קבוצות, שושלות, מוסדות הנהגה או ייסודם של אתרים כגון ערים, ארמונות ומקדשים; רצף ושינוי  תודעה של רצף או של שינוי ביחס ל'עבר', או יצירת אשליה של רצף (או שינוי) שכזה, בנסיבות היסטוריות שונות כגון חילופים אתניים, חילופי שלטון או תמורות דתיות; זיכרון ו(ה)שכחה  אילו דמויות, אירועים ומקומות של העבר (אמתיים או מדומיינים) נטו הקבוצות הנחקרות "לזכור", מאילו התעלמו עד שנשכחו ואילו הודחקו והושכחו במתכוון.