קולות קוראים

קבוצות המחקר

במנדל סכוליון פועלות שלוש קבוצות מחקר רב-תחומיות שעוסקות כל אחת בנושא מסוים בתוך תחומי מדעי הרוח ולימודי היהדות. כל קבוצה מורכבת מחוקרים בכירים ומתלמידי מחקר מהאוניברסיטה העברית. לעתים קרובות מאוד, חוקרים מחוץ לכותלי האוניברסיטה מוזמנים אף הם להשתתף בקבוצות. הקבוצה כמכלול יורדת לעומק נושא המחקר שלה בעזרת נקודות המבט המתודולוגיות השונות שכל חוקר מביא מתחום התמחותו. במנדל סכוליון מאמינים כי גישה אינטרדיציפלינרית זו מניבה מחקר מקורי ועמוק יותר.

 

בעיקרון, כל קבוצה כוללת שמונה חוקרים – ארבעה חוקרים בכירים וארבעה תלמידי מחקר. למעשה, כל קבוצה מעסיקה מעגל נוסף של עוזרי מחקר ואחרים המשתפים פעולה בתחום, סטודנטים וחוקרים זוטרים נוספים השותפים לעשייה המחקרית.

 

קול קורא להגשת הצעות לקבוצות מחקר מתפרסם בכל שנה בספטמבר כשנתיים לפני תחילת פעילות הקבוצה. את ההצעות לקבוצת מחקר מגישים ארבעה חוקרים בכירים. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא בדצמבר (כשלושה חודשים אחרי פרסום הקול הקורא). את הקבוצה בוחרת הוועדה האקדמית המקבלת את החלטתה בתחילת ינואר. 

 

בחודש פברואר בכל שנה יוצא קול קורא המזמין ארבעה תלמידי מחקר מצטיינים של האוניברסיטה העברית, שתחום מחקרם קרוב לנושא הקבוצה, להצטרף אליה. בחודשים מרץ ואפריל מתכנסת ועדה שמראיינת את המועמדים שנבחרו לשלב הראיונות ובוחרת מתוכם את ארבעת תלמידי המחקר של הקבוצה שמתחילה לפעול ב-1 באוקטובר של אותה שנה.

 

מלגאי מנדל

תכנית מלגות מנדל מציעה בכל שנה שתי משרות הוראה ומלגות מחקר לבתר-דוקטורנטים צעירים ומצטיינים בתחומי מדעי הרוח והיהדות. מבין עשרות מועמדים מהארץ ומחו"ל נבחרים שניים אשר הפגינו יכולות מחקריות יוצאות דופן, ואשר מחקרם עשוי להעשיר את השיח האקדמי והתרבותי. קול קורא להגשת המועמדות מתפרסם כל שנה לקראת תחילת השנה האקדמית. תחילה מתכנסת ועדה אקדמית של בכירים אקדמיים כדי לדון בעשרות הפניות למלגה. מתוכן נבחרים בקפדנות מספר מועמדים והם מוזמנים למרכז מנדל סכוליון כדי להשתתף ב"מרתון הרצאות". במסגרת המרתון, כל מועמד נושא בתורו הרצאה קצרה וממוקדת על תחום התמחותו בפני הוועדה האקדמית ובנוכחות קהל צופים לא מבוטל. לאחר המרתון, מתכנסת הוועדה שוב כדי לבחור את השניים אשר יוזמנו לקדם את מחקרם במרכז. כאן, במשך שלוש שנים נהנים המלגאים מתנאים אידיאליים לקידום המחקר האישי, כאשר על כל מלגאי ללמד בכל שנה קורס שנתי בהיקף של 2 ש"ש. קרן נדיבה עומדת לרשות המלגאים כדי לאפשר להם להגשים את מחקרם על הצד הטוב ביותר. 

 

 

קולות קוראים לדוגמה:

הגשת הצעה לקבוצת מחקר

קול קורא לדוקטורנטים 

קול קורא למלגות בתר דוקטורט 

 

קול קורא לקבוצות מחקר במדעי הרוח לשנים תשפ"א-תשפ"ג

 

קול קורא להצעות מחקר קבוצתיות ורב-תחומיות

לשנים תשפ"א - תשפ"ג

 

מרכז מנדל סכוליון, אכסניה המעודדת מחקר ושיתוף פעולה רב-תחומי ובין-דורי בכל ענפי מדעי הרוח, מזמין את חוקרי האוניברסיטה העברית מכל הפקולטאות ליזום ולהציע קבוצות מחקר רב-תחומיות במדעי הרוח לשנים תשפ"א-תשפ"ג (אוקטובר 2020–ספטמבר 2023). כל הצעה תוצע על-ידי ארבעה חוקרים ראשיים; לאחר שתיבחר הקבוצה, יצורפו אליהם, באמצעות קול-קורא נוסף, גם ארבעה דוקטורנטים מן האוניברסיטה העברית. בתנאים מסוימים ניתן להזמין לקבוצה גם חוקרים מחוץ לאוניברסיטה העברית.

השוקלים להגיש מועמדות מוזמנים להתייעץ עם חברים בקבוצות מחקר (בהווה או בעבר) ו/או עם הראש האקדמי של מרכז מנדל סכוליון, פרופ' דניאל שוורץ (danielr.schwartz@mail.huji.ac.il).

 

 הרכב קבוצת המחקר

1. בקבוצה ישתתפו ארבעה חוקרים ראשיים, אשר לפחות שלושה מהם יהיו חברי הסגל האקדמי הפעיל של האוניברסיטה העברית וישתתפו בקבוצה למשך כל שנות פעילותה (על שבתונים, ראו בסעיף על תנאי עבודה). החוקר הראשי הרביעי עשוי לבוא ממוסד אחר, בארץ או בחו"ל. כמו כן עשוי הרביעי לשמש חבר בקבוצה בכל תקופת פעילותה אך גם לתקופה קצרה יותר; על הקבוצה לוודא שתמיד יהיו בה ארבעה חוקרים ראשיים.  
2. הקבוצה לשנים תשפ"א–תשפ"ג תיבחר בדצמבר 2018, ובאביב 2020 ייבחרו ארבעת הדוקטורנטים שלה.   

 

הצעות מחקר

קבוצת המחקר תיבחר על-ידי הוועדה האקדמית של מנדל סכוליון מבין הקבוצות שהגישו מועמדות. הצעה של קבוצה צריכה להצביע על שיתוף פעולה צפוי בין החוקרים, לפרט את שיטות העבודה של הקבוצה ולהצביע על המסגרות, הדרכים והפעולות למימוש שיתוף הפעולה. תינתן עדיפות להצעות מחקר בעלות היקף תרבותי רחב. הוועדה האקדמית עשויה להציע שינויים בהצעות או אף להציבם כתנאי לקבלתה של קבוצה. הוועדה מצוּוה לבחור בקבוצות איכותיות ושמורה לה הזכות שלא לבחור בקבוצה אם לא תימצא קבוצה ראויה.

בהצעת המחקר יש לכלול:

 1. שם נושא המחקר – בעברית ובאנגלית.
 2. שמות החוקרים הראשיים, בצירוף קורות חיים מפורטים (בעברית או באנגלית) ורשימות פרסומים.
 3. תקציר של הצעת המחקר בעברית ובאנגלית.
 4. תיאור מפורט, בהיקף של 5–10 עמודים, בעברית או באנגלית, של המחקר המוצע, תוך הדגשת הנקודות הבאות:
 • הגדרת הנושא שיעמוד במרכז עניינה של הקבוצה
 • סקירה של מצב המחקר ושל הספרות הרלוונטית
 • תיאור הפעילות הרב-תחומית והאינטראקטיבית המבוקשת של קבוצת המחקר
 • הגדרת המטרות של המחקר
 • המתודולוגיות העיקריות שישמשו במחקר
 • תיאור ההישגים המחקריים הצפויים
 1. תכנית עבודה של הקבוצה לשלביה לשלוש שנים.
 2. כנסים ופעילות שוטפת ומשותפת שיתקיימו במהלך עבודת הקבוצה.
 3. ציון אבני דרך העשויות להעיד על התקדמות במחקר והשגת היעדים.

ההצעה תוגש במשותף על ידי החוקרים המציעים אותה, והם גם יאשרו בחתימתם את נכונותם לעבוד לפי המפורט בהצעה ולפי תנאי העבודה של מנדל סכוליון. דוגמאות של הצעות של קבוצות שהתקבלו מוצגות באתר של המרכז.

 

לנוחיותכם באתר רשימת פריטי החובה להגשת הצעת מחקר.

 

תנאי העבודה במנדל סכוליון

1. חוקר ראשי מהאוניברסיטה העברית יקבל פטור כל שנה מהוראה בהיקף של קורס שנתי אחד (2 ש"ש). האוניברסיטה תממן הוראה בהיקף זה במקומו. תנאי ההעסקה של חוקר הבא מחוץ לאוניברסיטה העברית ייקבעו על בסיס אישי.
2. ארבעת תלמידי הדוקטור יקבלו מלגת מחיה נדיבה בכפוף לתקנוני האוניברסיטה.

3. לרשות הקבוצה יעמוד תקציב מחקר.

4. תקופת העבודה של הקבוצה: מראשית אוקטובר 2020 עד סוף ספטמבר 2023.

5. המחקר יתנהל בבניין מנדל בקמפוס הר הצופים. לכל אחד מחברי הקבוצה יוקצה משרד שיהיה מקום עבודתו באוניברסיטה במשך שלוש שנות קיומה של הקבוצה. חברי הקבוצה מתחייבים לעבוד במרכז לפחות ארבעה ימים בשבוע, לקיים בו את פעילותם המחקרית השוטפת, וגם להשתתף בפעילות המשותפת של המרכז. רוב הפעילות המשותפת בימי חמישי (כאחת לחודש), לכן מומלץ לא לקבוע הוראה ביום זה, ומכל מקום לא בין השעות 12:30–14:00.

6. ככלל, כל קבוצה תקיים פגישה אחת לשבוע במהלך שנת הלימודים, פרט לשבוע שיש בו פעילות משותפת של המרכז.

7. חברי הקבוצה מתחייבים שלא להיות מועסקים בכל עבודה נוספת במשך תקופת המחקר.

8. החוקרים הראשיים רשאים לצאת לשבתון, במגבלות הבאות:

א. לתקופה שלא תעלה על חצי שנה במשך שלוש שנות פעילות הקבוצה

ב.  לא יותר מחוקר אחד בכל עת

ג. לא בסמסטר הראשון או האחרון של תקופת המחקר

9. דיווח: באמצע השנה השנייה (15 בינואר) ולקראת סוף השנה השלישית (עד 15 ביולי) יגיש כל אחד מחברי הקבוצה דו"ח על פעילותו, וכן תגיש הקבוצה דו"חות קבוצתיים במועדים ההם. הדו"חות יתמקדו בהתקדמות המחקרית בתקופה הנסקרת.

10. הוועדה האקדמית מוסמכת להפסיק את פעילות הקבוצה או את פעילות אחד או יותר מחבריה בתום השנה הראשונה או השנייה אם לא התקיימו התנאים הנ"ל (סעיפים 5–9) לשביעות רצונה.

11. בשנה השלישית של פעילותה תקיים הקבוצה כנס מחקרי ותדאג לפרסום פירות מחקריה — אם כאסופת מאמרים ואם כגיליון מיוחד של כתב עת שפיט.

קבוצות המתקשות לעמוד בכל התנאים רשאיות לפנות אל הראש האקדמי של המרכז ולהגיש בקשה לאישור חריג. הוועדה האקדמית שומרת לעצמה את הזכות לקבל גם הצעות מחקר חריגות.

 

את הצעות המחקר יש להגיש עד לתאריך ג בכסלו, תשע"ט
 11.11.2018
 ההגשה באמצעות המייל:
scholion@savion.huji.ac.il
מידע נוסף על המרכז: www.scholion.huji.ac.il

 

 

קול קורא למלגות בתר-דוקטורט ע"ש מנדל במדעי הרוח והיהדות לבעלי תואר דוקטור מצטיינים לשנים תש"פ-תשפ"ב

 

מלגות מנדל

במדעי הרוח והיהדות

לבעלי תואר דוקטור מצטיינים

לשנים תש"פ-תשפ"ב, 2022-2019

 

 1. המלגות מיועדות לחוקרים מהארץ ומחו"ל שהוכיחו מצוינוּת יוצאת דופן, עומק ומקוריות, ואשר מחקריהם עשויים להפרות את השיח האקדמי והתרבותי.
 2. רשאים להגיש מועמדות חוקרים שקיבלו לא מכבר תואר דוקטור, ולא לפני 1 באוקטובר 2014. רשאים להגיש מועמדות גם חוקרים שטרם קיבלו את התואר, ובלבד שהגישו את עבודת הדוקטור עד ה-2 בספטמבר 2018. הזכייה במלגה מותנית באישור התואר עד 1 באפריל 2019.
 3. מלגאי מנדל עוסקים במחקר בתנאים מיטביים ומלמדים כל שנה קורס באוניברסיטה העברית (2 שעות שבועיות). ההוראה יכולה להתנהל בשפה האנגלית.
 4. מלגאי מנדל מקבלים בשנה כ-150,000 ₪ בתוספת תקציב מחקר.
 5. המלגה היא לשלוש שנים, החל בראשית אוקטובר 2019. קיימת אפשרות לקבל את המלגה למשך שנה או שנתיים בלבד.
 6. המלגות מוענקות על בסיס תחרותי וללא העדפה מראש של תחום מסוים במדעי הרוח או היהדות.

 

מועד אחרון להגשת מועמדות:

2 בספטמבר 2018, כב באלול תשע"ח

 

מודעה זו מיועדת לנשים ולגברים כאחד

 

תנאי המלגה

1. מלגאי מנדל יקדישו את זמנם למחקר ואינם רשאים לעבוד בשום עבודה נוספת, מלבד הוראה בתוך האוניברסיטה כאמור.

2. המחקר יתנהל בבניין מנדל בקמפוס הר הצופים. לכל מלגאי יוקצה משרד במרכז אשר יהיה מקום עבודתו באוניברסיטה במשך תקופת המלגה, ובו יקיים את פעילותו המחקרית. המלגאים מחויבים לעבוד במרכז מנדל סכוליון ארבעה ימים בשבוע, וגם להשתתף בפעילות המשותפת של המרכז, בדרך כלל אחת לחודש.

3. תקופת המלגה מראשית אוקטובר 2019 עד סוף ספטמבר 2022. בסוף השנה הראשונה והשלישית (עד 15 ביולי), ובאמצע השנה השנייה (עד 15 בינואר), יגיש המלגאי להנהלת המרכז דו"ח על פעילותו. הדו"חות יתמקדו בהתקדמותו המחקרית בתקופה הנסקרת וביעדיו המחקריים בחודשים בשנה הבאה.

4. הוועדה האקדמית של המרכז מוסמכת להפסיק את המלגה בתום השנה הראשונה או השנייה, אם לא התקיימו התנאים הנ"ל (סעיפים 3-1) לשביעות רצונה.

5. מלגות מנדל כפופות לתקנון האוניברסיטה העברית למלגות פוסט-דוקטורט.

 

הגשת מועמדות

הגשת מועמדות   באמצעות המערכת להגשת מועמדות למלגות באוניברסיטה העברית בלבד.

יש להירשם באתר ולפעול לפי ההנחיות. המלגה רשומה תחת מלגות הפקולטה למדעי הרוח.

שימו לב! המערכת תיסגר ביום ראשון ה-2.9.2018 בשעה 23:59 (שעון ישראל).

 

על המועמדים להגיש את המסמכים הבאים:

 1. טופס בקשה מקוון
 2. קורות חיים (עד שני עמודים)
 3. רשימת פרסומים
 4. מכתב הצהרת כוונות - יש להתייחס במכתב לתוכנית המחקר שלכם לשנתיים הבאות (עד שני עמודים). אנא ציינו את הקשר בין תכנית המחקר המוצעת לעבודת הדוקטור שכתבתם, וכן כיצד שהייתכם בירושלים תסייע במימוש התוכנית.
 5. דוגמה לכתיבה אקדמית מאמר או עבודה אקדמית שכתבתם (עד שלושים עמודים)
 6. תקציר עבודת הדוקטור (עד שני עמודים)
 7. שני מכתבי המלצה שיוגשו ישירות על ידי המליצים, עד 2.9.18, בהתאם להנחיות המופיעות באתר המערכת להגשת מועמדות למלגות.

 

תהליך הבחירה

 

באמצע נובמבר 2018 ייבחרו המועמדים הסופיים. אלה, מן הארץ ומחו"ל, יוזמנו לאוניברסיטה העברית כדי להתראיין על ידי הוועדה האקדמית של המרכז ביום חמישי, 27 בדצמבר 2018 (י"ט בטבת תשע"ח)

 

לשאלות נוספות: scholion@savion.huji.ac.il

קול קורא לדוקטורנט.ית לשנים תשע"ט-תש"פ

לתשומת לבכם! ההגשה לקול קורא זה כבר נסגרה.

במהלך שנת הלימודים תשע"ט יתפרסם קול קורא חדש לשנים הבאות. 

 

קול קורא: מלגת מנדל סכוליון לדוקטורנט.ית

לשנים תשע"ט-תש"פ, 2020-2018

הודעה זו מיועדת לנשים ולגברים כאחד

 

מרכז מנדל סכוליון למחקר רב-תחומי במדעי הרוח והיהדות מתכבד להזמין דוקטורנטיות ודוקטורנטים להגיש מועמדות לקבוצת מחקר בנושא "בלשנות היסטוריות וסמנטיקה פורמלית".

 

בקבוצת מחקר זו, הפועלת במרכז מנדל סכוליון בשנים תשע"ח-תש"פ, חברים ארבעה חוקרים בכירים בסגל האוניברסיטה העברית בירושלים:

ד"ר נורה בונה, החוג לבלשנות

ד"ר אליצור בר-אשר סיגל, החוג ללשון העברית

ד"ר איתן גרוסמן, החוג לבלשנות

ד"ר עינת רובינשטיין, החוג לבלשנות והחוג ללשון העברית

 

להצעת המחקר של הקבוצה, לרבות קורות חיים של חבריה ורשימות פרסומיהם, ראו כאן.  האתר  גם מספק מידע כללי על מרכז מנדל סכוליון.

 

דוקטורנטים באוניברסיטה העברית המעניינים להצטרף לקבוצה זו מוזמנים להגיש את מועמדותם. ייבחר מלגאי/ת אחד/ת, שמחקרו/ה עשוי לתרום לעבודת הקבוצה וגם להיזון ממנה. יידונו רק מועמדים, שלמדו כבר באחד מתחומי הקבוצה – שינויי לשון או בלשנות פורמלית.

שימו לב: מרכז מנדל סכוליון שואף להיות בית וחממה של מחקר מצטיין ורב-תחומי, ומכאן שיתקבלו בברכה מועמדים הבאים ממגוון רחב של תחומים ומקצועות, המשקפים את כל הקשת של הניסיון האנושי, לרבות יצירה, הגות וחברה.

 

למועמד או מועמדת שייבחר תוענק מלגה ויוקצה מקום עבודה לצד החוקרים הבכירים. כך כל חברי הקבוצה עובדים במקום אחד, מתוך זמינות הדדית ושיתוף פעולה, על עבודתם הקולקטיבית ועל מחקריהם האישיים.

 

תנאי המלגה

 • תלמיד המחקר יקבל מלגה בגובה 75,000 ש"ח לשנה במשך שנתיים בכפוף לתקנון המלגות של האוניברסיטה.
 • המלגאי או המלגאית יתמסרו במשך שתי שנות המלגה להכנת עבודת הדוקטור וגם ישתתף בכל פעילויות מרכז מנדל סכוליון ופעילויות הקבוצה, לרבות פרסום מאמר בעקבות הרצאה בכנס המסכם של הקבוצה.
 • עבודת הקבוצה תתנהל בהר הצופים, בבניין מנדל. המלגאי או המלגאית מתחייב/ת לעבוד בסביבת העבודה שתוקצה לו לפחות ארבעה ימים בשבוע.
 • במשך תקופת המלגה אסור למלגאים להיות מועסקים בעבודה נוספת, פרט לעבודה כאסיסטנט או כמדריך באוניברסיטה העברית בהתאם לתקנון הנ"ל.

 

 

הגשת מועמדות

 • רשאים להגיש מועמדות תלמידי מחקר או מי שיהיו תלמידי מחקר באוניברסיטה העברית בראשית שנה"ל תשע"ט (אוקטובר 2018).
 • מועמדים פוטנציאליים מתבקשים לעיין בהצעת המחקר של הקבוצה, באמצעות הקישור הרשום לעיל.
 

 

 

 1. אישור מהרשות לתלמידי מחקר על הרשמתו לדוקטורט. מי שטרם נרשם חייב להגיש מועמדות לרשות לתלמידי מחקר עד 1.7.2018, ואם אכן ייבחר כחבר בקבוצה, קבלתו תותנה בהרשמתו עד 1.10.18 כתלמיד מחקר.[1]  
 2. הצעת מחקר. יש להגיש את תכנית המחקר שאושרה על-ידי הרשות לתלמידי מחקר. מי שטרם אושרה תכנית המחקר שלו יגיש מסמך אחר על כוונות המחקר שלו – מסמך שהוגש כבר לרשות, אם יש, או מסמך אחר.
 3. מסמך קצר (עד שני עמודים) המסביר כיצד עשוי המחקר של המועמד להשתלב בעבודת הקבוצה ולתרום לה.
 4. קורות חיים.
 5. שני מכתבי המלצה, אשר יוגשו ישירות בדוא"ל למרכז מנדל סכוליון על-ידי הממליץ.
 6. גיליונות ציוני ב"א ומ"א.

 

 

 

המועד האחרון להגשת מועמדות: 31 במאי 2018

לשאלות: scholion@savion.huji.ac.il

 

 

[1] לפרטים לגבי הרשמה כתלמיד מחקר באוניברסיטה העברית, ראו באתר הרשות לתלמידי מחקר