קבוצות המחקר

במנדל סכוליון פועלות שלוש קבוצות מחקר רב-תחומיות שעוסקות כל אחת בנושא מסוים בתוך תחומי מדעי הרוח ולימודי היהדות. כל קבוצה מורכבת מחוקרים בכירים ומתלמידי מחקר מהאוניברסיטה העברית. לעתים קרובות מאוד, חוקרים מחוץ לכותלי האוניברסיטה מוזמנים אף הם להשתתף בקבוצות. הקבוצה כמכלול יורדת לעומק נושא המחקר שלה בעזרת נקודות המבט המתודולוגיות השונות שכל חוקר מביא מתחום התמחותו. במנדל סכוליון מאמינים כי גישה אינטרדיציפלינרית זו מניבה מחקר מקורי ועמוק יותר.
 
בעיקרון, כל קבוצה כוללת שמונה חוקרים – ארבעה חוקרים בכירים וארבעה תלמידי מחקר. למעשה, כל קבוצה מעסיקה מעגל נוסף של עוזרי מחקר ואחרים המשתפים פעולה בתחום, סטודנטים וחוקרים זוטרים נוספים השותפים לעשייה המחקרית.
 
קול קורא להגשת הצעות לקבוצות מחקר מתפרסם בכל שנה בספטמבר כשנתיים לפני תחילת פעילות הקבוצה. את ההצעות לקבוצת מחקר מגישים ארבעה חוקרים בכירים. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא בדצמבר (כשלושה חודשים אחרי פרסום הקול הקורא). את הקבוצה בוחרת הוועדה האקדמית המקבלת את החלטתה בתחילת ינואר. לחצו כאן לקול קורא לדוגמה. לחצו כאן להצעת המחקר של הקבוצה האחרונה שהתקבלה.
 
לאחר שמתקבלת הצעתם של החוקרים הבכירים, מתפרסם קול קורא המזמין ארבעה תלמידי מחקר מצטיינים של האוניברסיטה העברית, שתחום מחקרם קרוב לנושא הקבוצה, להצטרף אליה. הקול הקורא יוצא בחודש פברואר בכל שנה. בחודשים מרץ ואפריל מתכנסת ועדה שמראיינת את המועמדים שנבחרו לשלב הראיונות ובוחרת מתוכם את ארבעת תלמידי המחקר של הקבוצה. לחצו כאן לקול קורא לדוגמה. 

בלשנות היסטורית וסמנטיקה פורמלית

אני הוא

צליל, דימוי ומרחב

ליטורגיה ואמנויות כמעצבי זיכרון תרבותי בימי הביניים

ליטורגיה היא מטבעה רב תחומית. היא מורכבת לא רק מטקסטים וממוסיקה, היא חוויה דתית במרחב וככזו היא מכילה מרכיבים חזותיים ואף מתבססת עליהם. הטקס הליטורגי פונה אל מכלול החושים של המאמינים, ואלה אינם נותרים אדישים לו. קבוצת המחקר שלנו, המורכבת מארבעה היסטוריונים של ימי הביניים, ביניהם מוסיקולוג ושתי היסטוריוניות של אמנות, מבקשת להתעמק בטקס הליטורגי שבמרכז החוויה הדתית ובתרומתו לעיצוב הזיכרון התרבותי של החברה הימי-ביניימית.

הקבוצה מעוניינת לחקור את המסורות הסמליות המשתקפות בליטורגיה ובאמנויות, אלה המניעות ומעצבות משמעות בזיכרון התרבותי המקומי והאוניברסאלי, בארץ הקודש ובאירופה, באמצעות טקסטים, מוסיקה, מחוות ומדיה חזותית. הקבוצה מבקשת לאפיין את המרכיבים הוויזואלים, הכתובים והמושמעים של הטקסים הליטורגים ואת האופן בו עיצבו יחדיו את זיכרונו התרבותי של המאמין הנוצרי או היהודי, ובנו את זיקתו לקהילה אליה השתייך.  

 

חברי הקבוצה:

פרופ' שרית שלו-עיני sarit.shalev-eyni@mail.huji.ac.il

פרופ' איריס שגריר irissh@openu.ac.il

ד"ר יוסי מורי  ymaurey@mscc.huji.ac.il

פרופ' גלית נגה-בנאי gnbanai@mscc.huji.ac.il

גב' נטע אמיר netta.amir@mail.huji.ac.il

גב' נועם ידין-עברון noamy9@gmail.com

מר. אורי יעקב Urijacob2@gmail.com

גב' אביה שמש avia.z.shemesh@gmail.com

 

 

קבוצות מחקר לשנים הבאות

קבוצות עבר

חומרים לשינוי

שולחנות ערוכים: אכילה, גבולות ומעברים בין-תרבותיים

קבוצת המחקר תחקור את האופן שבו גבולות תרבותיים וחברתיים מובנים באמצעות פרקטיקות של אכילה
ואי-אכילה. בעוד רוב רובו של המחקר במדעי הרוח והחברה נוטה להדגיש יחסי אובייקט-סובייקט בין מיני מזונות
ובני האדם האוכלים אותם (מהעדפות מזון אינדיבידואליות, דרך משמעויות סימבוליות המיוחסות למזונות מסוימים,
ועד האידיאולוגיות ההופכות משמעויות מעין אלה למובנות-מאליהן בהקשר של כלכלות-פוליטיות מסוימות), קבוצת
שולחנות ערוכים: אכילה, גבולות ומעברים בין-תרבותיים תתמקד בפרקטיקות של אכילה, וזאת מזווית השוואתית.
הדיון הקבוצתי באכילה (להבדיל, כאמור, מאוכל ואוכליו) יתנהל באמצעות הצלבתם של שני צירי-ניתוח. הציר
הראשון מתמקד במרחב הפיזי והנחווה של פרקטיקות האכילה, קרי; הדרכים בהן מתממשת בחלל (הביתי, העירוני,
ואף הפוליטי) מערכת משמעויות המכוננות יחידים וקהילה, מעמד חברתי-דתי או סטטוס פוליטי. בהקשר זה יינתן
דגש על חקר המאפיינים המטריאליים והלא-מטריאליים של האכילה, היחס שבין מרחבי אכילה פרטיים וציבוריים,
מעברים בינתרבותיים של רכיבי אירוע האכילה וייצורם של גבולות חברתיים במרחב ובזמן. הציר השני מתמקד
במרחב הנורמטיבי ובוחן את אופני הרגולציה על פעולת האכילה הנדרשת ליצירת סדר חברתי בהקשרים היסטוריים-
תרבותיים מגוונים. במרכז הדיון יעמוד היחס בין דפוסים של רגולציה מוצהרת ונסתרת, אופנים של הבנייה
טקסטואלית של מעשי האכילה, הגדרת העצמי והגדרת האחר וכן הקשר בין אי-אכילה מרצון לתמונת העולם הדתית.
תחומי המחקר המגוונים של חברי הקבוצה (טקסטואלי-היסטורי: פורסטנברג, חומרי-ארכיאולוגי: וייס, ספרותי-
פילולוגי: וסרמן וסוציולוגי-אנתרופולוגי: קפלן) מאפשרים התבוננות רחבה, חדשנית והשוואתית בהבניה של מרחבי
האכילה בתרבויות שונות, תוך עמידה על יחסי הניגוד וההשלמה המתקיימים ביניהם.

הצעת מחקר