התהוות העברית החדשה

תשע"ד-תשע"ו

 

צמיחת העברית החדשה כלשון דיבור היא מאורע ייחודי בתולדות העמים.לא ידוע מקרה נוסף שבו שפה שבמשך דורות לא היו לה דוברים ילידיים עברה תהליך של "תחייה" והפכה ללשון מדוברת בשימוש יום יומי. על אף תשומת הלב המחקרית שמשכה תופעה חסרת תקדים זו, טרם נבדקו באופן שיטתי המאפיינים הדקדוקיים-מבניים של הלשון בתקופה המכוננת של ראשית התהוותה, ועדיין לא ידועים לאשורם מידת ההשפעה ואופן ההשפעה של ההקשר החברתי הרב-לשוני שבו התחולל התהליך. עד היום נערכו רק מחקרים מועטים הבוחנים את קווי המבנה ואת ההקשר של שימוש הלשון בתקופת התחייה. לכן, התיאוריות השונות שהוצעו ביחס לתהליכי הלשון שהובילו לצמיחת העברית בת זמננו הן בגדר השערות בלבד, שלא ניתן לאששן או להפריכן מפאת המחסור בנתונים עובדתיים. קבוצת המחקר המוצעת תאפשר שיתוף פעולה מחקרי בין-תחומי בין חוקרים מתחום הלשון העברית לבין חוקרים מתחומי הבלשנות התיאורטית, התיאורית וההיסטורית. מטרתנו היא להגיע להבנת התהליך שבו התפתחה העברית החדשה על רקע של סביבה רב לשונית, באמצעות בחינה מדוקדקת של הטקסטים הקיימים תוך מודעות לדפוסי התפתחות לשוניים וסוציולינגוויסטיים. לצורך כך תיבחן ותאופיין באמצעים פורמליים השפעת השפות שבאו במגע עם העברית בראשית תקופת התהוותה. ניתוח עובדות הלשון המשתקפות בחומרים הטקסטואליים מתקופה מכוננת זו יאפשר גם להרחיב את ידיעותינו על תופעות בלשניות כלליות (שאינן מוגבלות רק להקשר העברי) ובראשן מגע בין לשונות, התהוות שפות, ותהליכים של שינוי לשוני.

שיטת המחקר שבה ננקוט תתבסס על תיעוד וניתוח פורמלי של תהליכי השינוי שחלו ברבדיה המוקדמים של העברית החדשה. נעשה שימוש בקורפוסים מקיפים המשקפים את נתיבי ההתפתחות של תהליכי השינוי הראשוניים שחלו בשפה. לצורך כך נסתמך על המאגרים הממוחשבים הקיימים של טקסטים ממאתיים השנים האחרונות – ובהם מאגרי המילון ההיסטורי של האקדמיה ללשון העברית, פרויקט בן יהודה ו-HebrewCorpus - אליהם נוסיף קורפוסים טקסטואליים נוספים שלא נכללו במאגרים הממוחשבים הקיימים, כגון מאמרים בעיתונות העברית, מסמכים ארכיוניים של עברית מנהלית, ספרי לימוד, כתבי עת מקצועיים וספרי הדרכה.

 

חברי הקבוצה:

פרופ' דורון עידית    edit@vms.huji.ac.il

 פרופ' טאובה  משה    mstaube@mscc.huji.ac.il

 פרופ' רפפורט-חובב מלכה   mhovav@mscc.huji.ac.il

 פרופ' רשף יעל   yreshef@mscc.huji.ac.il

 אריאל חנן   chanan.ariel@mail.huji.ac.il

 בר-זיו לוי מירי    miri.bar-ziv@mail.huji.ac.il

 צירקין-סדן אביגיל   avigail.ts@mail.huji.ac.il

 קרן עינת keren.einat@mail.huji.ac.il