קבוצות המחקר

במנדל סכוליון פועלות שלוש קבוצות מחקר רב-תחומיות שעוסקות כל אחת בנושא מסוים בתוך תחומי מדעי הרוח ולימודי היהדות. כל קבוצה מורכבת מחוקרים בכירים ומתלמידי מחקר מהאוניברסיטה העברית. לעתים קרובות מאוד, חוקרים מחוץ לכותלי האוניברסיטה מוזמנים אף הם להשתתף בקבוצות. הקבוצה כמכלול יורדת לעומק נושא המחקר שלה בעזרת נקודות המבט המתודולוגיות השונות שכל חוקר מביא מתחום התמחותו. במנדל סכוליון מאמינים כי גישה אינטרדיציפלינרית זו מניבה מחקר מקורי ועמוק יותר.
 
בעיקרון, כל קבוצה כוללת שמונה חוקרים – ארבעה חוקרים בכירים וארבעה תלמידי מחקר. למעשה, כל קבוצה מעסיקה מעגל נוסף של עוזרי מחקר ואחרים המשתפים פעולה בתחום, סטודנטים וחוקרים זוטרים נוספים השותפים לעשייה המחקרית.
 
קול קורא להגשת הצעות לקבוצות מחקר מתפרסם בכל שנה בספטמבר כשנתיים לפני תחילת פעילות הקבוצה. את ההצעות לקבוצת מחקר מגישים ארבעה חוקרים בכירים. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא בדצמבר (כשלושה חודשים אחרי פרסום הקול הקורא). את הקבוצה בוחרת הוועדה האקדמית המקבלת את החלטתה בתחילת ינואר. לחצו כאן לקול קורא לדוגמה. לחצו כאן להצעת המחקר של הקבוצה האחרונה שהתקבלה.
 
לאחר שמתקבלת הצעתם של החוקרים הבכירים, מתפרסם קול קורא המזמין ארבעה תלמידי מחקר מצטיינים של האוניברסיטה העברית, שתחום מחקרם קרוב לנושא הקבוצה, להצטרף אליה. הקול הקורא יוצא בחודש פברואר בכל שנה. בחודשים מרץ ואפריל מתכנסת ועדה שמראיינת את המועמדים שנבחרו לשלב הראיונות ובוחרת מתוכם את ארבעת תלמידי המחקר של הקבוצה. לחצו כאן לקול קורא לדוגמה. 

צליל, דימוי ומרחב

ליטורגיה ואמנויות כמעצבי זיכרון תרבותי בימי הביניים

ליטורגיה היא מטבעה רב תחומית. היא מורכבת לא רק מטקסטים וממוסיקה, היא חוויה דתית במרחב וככזו היא מכילה מרכיבים חזותיים ואף מתבססת עליהם. הטקס הליטורגי פונה אל מכלול החושים של המאמינים, ואלה אינם נותרים אדישים לו. קבוצת המחקר שלנו, המורכבת מארבעה היסטוריונים של ימי הביניים, ביניהם מוסיקולוג ושתי היסטוריוניות של אמנות, מבקשת להתעמק בטקס הליטורגי שבמרכז החוויה הדתית ובתרומתו לעיצוב הזיכרון התרבותי של החברה הימי-ביניימית.

הקבוצה מעוניינת לחקור את המסורות הסמליות המשתקפות בליטורגיה ובאמנויות, אלה המניעות ומעצבות משמעות בזיכרון התרבותי המקומי והאוניברסאלי, בארץ הקודש ובאירופה, באמצעות טקסטים, מוסיקה, מחוות ומדיה חזותית. הקבוצה מבקשת לאפיין את המרכיבים הוויזואלים, הכתובים והמושמעים של הטקסים הליטורגים ואת האופן בו עיצבו יחדיו את זיכרונו התרבותי של המאמין הנוצרי או היהודי, ובנו את זיקתו לקהילה אליה השתייך.  

 

שאלה של זהות

מי אני? מי אנחנו? אלו שאלות חיים, שאלות חיינו. דומה שאין בעולמנו מרכיב בעל השפעה כה מכרעת כמו ה"זהות", זו הקבוצתית כמו גם זו האישית. מושג חובק עולם זה משפיע, לדוגמה, הן על האופן בו הפרט מגדיר את עצמו ביחס לסביבתו והן על יחסים או מלחמות בין עמים ודתות. בדור האחרון חל גידול ניכר בעיסוק המחקרי בסוגיות של זהות, תחילה במדעי החברה ואחר כך גם במדעי הרוח בתחומים כגון היסטוריה וארכיאולוגיה. עיסוק אינטנסיבי זה הוליד תמורות מרחיקות לכת באופן בו מובנות הזהות, משמעותה או דרכי התגבשותה. למרות ההתקדמות הרבה בנושא נותרה ה"זהות" במידה רבה מושג חמקמק והדעות חלוקות, לדוגמה, בדבר האופן, או עצם האפשרות, ל"מדוד" אותה או לתארה.

קבוצת המחקר המוצעת מבקשת להציב את ה"זהות" במוקד מחקרה. אנו מניחים כי "זהות" אינה מצב סטטי אלא תהליך דינמי של התגבשות והשתנות. מטרתה המרכזית של הקבוצה היא לזהות את ההשפעה שיש לגורמים, להקשרים ולסיטואציות שונות על ההתגבשות ואופני הביטוי של זהויות בקרב קבוצות שונות ובהקשרים היסטוריים וסוציו-פוליטיים שונים.סביב חוט מקשר זה מתעתדת הקבוצה לעסוק במספר סוגיות מוגדרות מתוך שלל ההיבטים הנוגעים למחקרי זהות:

  • יחסי רוב ומיעוט והשפעתם על התגבשות הזהות הקבוצתית, הן בקרב בני ה"מיעוט" והן בקרב בני ה"רוב".
  • היחס בין "מולדת" או "מרכז" לבין "תפוצה" או "פריפריה" והשפעתו על הבניית הזהות וביטוייה הן בקרב קבוצות ה"מולדת" או ה"מרכז" והן ב"תפוצה" או ב"פריפריה".
  • גורמים משתנים המשפיעים על עיצוב זהות, כגון זהות המתעצבת תוך קונפליקט ומנגד עיצוב זהות תוך אינטגרציה.
  • הדינמיות של הזהות, שינויה המתמיד, לעיתים מול אשליה של שימור וקיבעון.

 לצפייה בהצעת המחקר המלאה

חומרים לשינוי

קבוצות עבר